top of page
feis logo.jpg
Saturday 19th November 2022 9am -4pm
Breadalbane Academy Campus, Aberfeldy
Evening Family Ceilidh at the Town Hall
feis ceilidh -8 OK.jpg
feis Saturday-15 OK_edited.jpg
A Fèis is an opportunity for individuals to come together to develop skills in the Gaelic arts – song, dance, drama, and traditional music on a wide range of instruments. Tuition is accessible and fun, but professional and effective. 
Tha Fèis a’ toirt cothrom do dhaoine tighinn còmhla gus na sgilean aca anns na h-ealain Ghàidhlig a leasachadh – seinn, dannsa, dràma, agus ceòl traidiseanta air tòrr ionnsramaidean eadar-dhealaichte. Tha an teagaisg fosgailte agus spòrsail, ach proifeiseanta agus èifeachdach.
bottom of page