Fèis Thatha tuition (P5  - S6)
Sat & Sun 4 sessions each day 
£30 first child £25 second child £20 third + child

Oideachd Fèis Thatha (P5 - S6)

Disathairne & Là na Sàbaid 4 seisean gach latha

£30 a’ chiad sgoilear, £25 an dàrna sgoilear, £20 an treas + sgoilear

Fèis Bheag (P1  - P4) 
Sat & Sun 10 -12am 2 sessions each day
£5 per session

Fèis Bheag (P1 - P4)

Disathairne & Là na Sàbaid 10m -12f 2 seisean gach latha

£5 gach seisean

Croileagan (ages 0 - 5)
Sat & Sun 10 -12am and 2  -4pm
free - parents come too

Cròileagan (aoisean 0 - 5)

Disathairne & Là na Sàbaid 10m -12f agus 2-4f

An-asgaidh – bu chòir pàrantan tighinn còmhla ris a’ chloinn.

Adult workshops
Sat & Sun
Try an instrument and cooking with foraged foods 
£5 per session

Bùthan-obrach airson Inbhiche

Disathairne & Là na Sàbaid

Feuch ionnsramaid agus còcaireachd le biadh a lorgar air a’ bhlàr a-muigh.

£5 gach seisean

Live Active activities at campus
swimming pool
bouncy castle (ages 1 - 5)

Tachartasan air an Àrainn

Amar-snàmh

Caisteal-bocadaich (aoisean 1 - 5)