top of page
Fèis Thatha tuition (P5  - S6)
Sat 4 sessions each day 
Cost for the Day
£15 First Child
£10 Second Child
£5 for subsequent children
(tickets include free entry to the Tutors Ceilidh)

Oideachd Fèis Thatha (P5 - S6)

Disathairne 4 seisean gach latha

Fèis Bheag (P1  - P4) 
Sat 10 -12am 2 sessions each day
Cost: £5 per child per session

Fèis Bheag (P1 - P4)

Disathairne  10m -12f 2 seisean gach latha

Croileagan (ages 0 - 5)
Sat 10 -12am and 2  -4pm
free - parents come too

Cròileagan (aoisean 0 - 5)

Disathairne 10m -12f agus 2-4f

An-asgaidh – bu chòir pàrantan tighinn còmhla ris a’ chloinn.

Live Active activities at campus
swimming pool
bouncy castle (ages 1 - 5)

Tachartasan air an Àrainn

Amar-snàmh

Caisteal-bocadaich (aoisean 1 - 5)

 

 

 

 

 

 

bottom of page