top of page

Workshops

Fèis Thatha

Tutors : Liam Ross - Guitar, Steve Fivey - Percussion, Fiona MacAskill - Fiddle, Martainn Skene - Accordian

Ages: P4 - S6

Young people can choose from four musical instruments and there are four sessions throughout the day.

Cost: 

First Child £15

Second Child £10

for subsequent Children £5

(Ticket includes free entry to the Tutors Ceilidh on Saturday night)

Fèis Thatha

Aoisean: P4 - S6

Faodaidh daoine òga trì clasaichean eadar-dhealaichte a thaghadh bho liosta mòr, a’ gabhail a-steach ionnsramaidean ciùil eadar-dhealaichte, drumaireachd

Cosgais:

£15  a’ chiad duine

£10 an dàrna duine agus

£5  dha duine a bharrachd air an sin

(Ma tha tiocaidean agad, gheibhear a-steach gu Cèilidh an Luchd-teagaisg air oidhche Shathairne an-asgaidh)

 

Fèis Bheag

Tutors - Carrie Afrin and Monica Neeling

Ages: P1 - P3

Fèis Bheag or ‘Wee Fèis’ offers a variety of music and arts activities for younger primary school pupils. Participants will experience different elements of our main Fèis event, giving them a fun and engaging taste of traditional music, song dance and art. Sessions will run both the morning and afternoon of our Main Fèis

Saturday 10:00 - 12:15 and 13:00 - 15:15

Cost: £5 per child per session

(Ticket includes free entry to the Tutors Ceilidh on Saturday night)

All of our tutors are experienced, professional musicians, skilled in working with young people. We also have a pool of supervisors and volunteers who help our events run smoothly. Young people are supervised at all times and we work in accordance with Child Protection and Health & Safety Guidelines. Our staff are all members of the Protecting Vulnerable Groups Scheme administered by Disclosure Scotland.

We are committed to making traditional music accessible to all to eliminate barriers for participation. If you would like to talk in confidence about support for learners with disabilities or specific access requirements for your child, please contact us or let us know in the booking form

Fèis Bheag

Aois: P1 - P3

Tha an Fhèis Bheag a’ tabhann raon de thachartasan ciùil is ealain do sgoilearan nas òige ’s a bhun-sgoil. Gheibh na com-pàirtichean eòlas air diofar phàirtean de phrìomh thachartasan na

Fèise againn, a’ toirt blas spòrsail is tarraingeach dhaibh de cheòl traidiseanta, dannsa, seinn agus ealain. Bidh na seiseanan a’ ruith gach madainn is feasgar den a’ Phrìomh Fhèis.

Disathairne 10m - 12.15f no 1f - 3.15f

Cosgais: £5 gach sgoilear airson gach seisean

(Ma tha tiocaidean agad, gheibhear a-steach gu Cèilidh an Luchd-teagaisg air oidhche Shathairne an-asgaidh)

Tha a h-uile neach-teagaisg againn nan luchd-ciùil eòlach agus proifeiseanta a tha sgileil air a bhith ag obair le daoine òga. Tha liosta de luchd-stiùiridh agus daoine saor-thoileach againn a bhios a’ cuideachadh le na tachartasan. Bidh daoine òga air an stiùireadh an-còmhnaidh agus bidh sinn ag obair a rèir Stiùiridhean Dìon Chloinne agus Slàinte & Sàbhailteachd. Tha an luchd-obrach againn uile nam buill de Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte a tha air an riaghladh le Foillseachadh Alba.

Tha sinn a’ gealltainn gum bi ceòl traidiseanta fosgailte dhan a h-uile duine gus cur às do bhacaidhean air com-pàirteachadh. Ma tha thu airson bruidhinn ann an dìomhaireachd mu taic do luchd-ionnsachaidh le ciorraman no feumalachdan sònraichte airson do phàiste, cuir fios thugainn no cuir fios thugainn air an fhoirm-chlàraidh.

Croileagan

Ages 0 - 5 (All children to be accompanied by a carer)

A fun informal session or music and song for our youngest particiants. Games, arts & crafts, music, stories, rhymes and more! Why not join in the fun, sessions run by staff from Croileagan Obar Pheallaidh.

Saturday 10:00 - 12:15 and 13:00 - 15:15

Cost: Free

Cròileagan

Aois 0 - 5 (Feumaidh neach-cùraim a bhith còmhla ris a’ chloinn)

Seisean neo-fhoirmeil spòrsail no ceòl agus òran airson am buidhean as òige. Geamannan, ealain & ciùird, ceòl, sgeulachdan, rannan agus barrachd! Carson nach gabh sibh pàirt anns na seiseanan spòrsail a tha air an ruith le luchd-obrach Cròileagan Obar Pheallaidh.

Disathairne 10m - 12.15f  no 1f - 3.15f

Cosgais: An-asgaidh

feis Saturday web-10.jpg
bottom of page