Workshops

Fèis Thatha

Ages: P4 - S6

Young people can choose three different classes from a huge list, including various musical instruments, percussion, Gaelic song, dancing and group work.

There is an opportunity for group work for advanced musicians.

Everyone takes part in learning the whole Fèis song. This is a Gaelic song for everyone to learn together and perform.

Cost:

£30 First Child

£25 Second Child and

£20 for subsequent Children

(Ticket for the weekend and includes free entry to the Tutors Ceilidh on Saturday night)

Fèis Thatha

Aoisean: P4 - S6

Faodaidh daoine òga trì clasaichean eadar-dhealaichte a thaghadh bho liosta mòr, a’ gabhail a-steach ionnsramaidean ciùil eadar-dhealaichte, drumaireachd, seinn Ghàidhlig, dannsa agus obair buidhne.

Tha cothrom ann airson obair buidhne do luchd-ciùil adhartach.

Bidh a h-uile duine a’ gabhail pàirt ann a bhith ag ionnsachadh òran na Fèise. ’S e òran Gàidhlig a tha seo a dh’ ionnsaicheas a h-uile duine airson a thaisbeanadh còmhla.

Cosgais:

£30 a’ chiad duine

£25 an dàrna duine agus

£20 dha duine a bharrachd air an sin

(Ma tha tiocaidean agad, gheibhear a-steach gu Cèilidh an Luchd-teagaisg air oidhche Shathairne an-asgaidh)

 

Fèis Bheag

Ages: P1 - P3

Fèis Bheag or ‘Wee Fèis’ offers a variety of music and arts activities for younger primary school pupils. Participants will experience different elements of our main Fèis event, giving them a fun and engaging taste of traditional music, song dance and art. Sessions will run both the morning and afternoon of our Main Fèis

Saturday 10am - 12pm or 2pm - 4pm

Sunday 10am - 12pm or 2pm - 4pm

Cost: £5 per child per session

(Ticket includes free entry to the Tutors Ceilidh on Saturday night)

All of our tutors are experienced, professional musicians, skilled in working with young people. We also have a pool of supervisors and volunteers who help our events run smoothly. Young people are supervised at all times and we work in accordance with Child Protection and Health & Safety Guidelines. Our staff are all members of the Protecting Vulnerable Groups Scheme administered by Disclosure Scotland.

We are committed to making traditional music accessible to all to eliminate barriers for participation. If you would like to talk in confidence about support for learners with disabilities or specific access requirements for your child, please contact us or let us know in the booking form

Fèis Bheag

Aois: P1 - P3

Tha an Fhèis Bheag a’ tabhann raon de thachartasan ciùil is ealain do sgoilearan nas òige ’s a bhun-sgoil. Gheibh na com-pàirtichean eòlas air diofar phàirtean de phrìomh thachartasan na

Fèise againn, a’ toirt blas spòrsail is tarraingeach dhaibh de cheòl traidiseanta, dannsa, seinn agus ealain. Bidh na seiseanan a’ ruith gach madainn is feasgar den a’ Phrìomh Fhèis.

Disathairne 10m - 12f no 2f - 4f

Là na Sàbaid 10m - 12f no 2f - 4f

Cosgais: £5 gach sgoilear airson gach seisean

(Ma tha tiocaidean agad, gheibhear a-steach gu Cèilidh an Luchd-teagaisg air oidhche Shathairne an-asgaidh)

Tha a h-uile neach-teagaisg againn nan luchd-ciùil eòlach agus proifeiseanta a tha sgileil air a bhith ag obair le daoine òga. Tha liosta de luchd-stiùiridh agus daoine saor-thoileach againn a bhios a’ cuideachadh le na tachartasan. Bidh daoine òga air an stiùireadh an-còmhnaidh agus bidh sinn ag obair a rèir Stiùiridhean Dìon Chloinne agus Slàinte & Sàbhailteachd. Tha an luchd-obrach againn uile nam buill de Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte a tha air an riaghladh le Foillseachadh Alba.

Tha sinn a’ gealltainn gum bi ceòl traidiseanta fosgailte dhan a h-uile duine gus cur às do bhacaidhean air com-pàirteachadh. Ma tha thu airson bruidhinn ann an dìomhaireachd mu taic do luchd-ionnsachaidh le ciorraman no feumalachdan sònraichte airson do phàiste, cuir fios thugainn no cuir fios thugainn air an fhoirm-chlàraidh.

Croileagan

Ages 0 - 5 (All children to be accompanied by a carer)

A fun informal session or music and song for our youngest particiants. Games, arts & crafts, music, stories, rhymes and more! Why not join in the fun, sessions run by staff from Croileagan Obar Pheallaidh.

Saturday 10am - 12pm

Sunday 10am - 12pm

Cost: Free

Cròileagan

Aois 0 - 5 (Feumaidh neach-cùraim a bhith còmhla ris a’ chloinn)

Seisean neo-fhoirmeil spòrsail no ceòl agus òran airson am buidhean as òige. Geamannan, ealain & ciùird, ceòl, sgeulachdan, rannan agus barrachd! Carson nach gabh sibh pàirt anns na seiseanan spòrsail a tha air an ruith le luchd-obrach Cròileagan Obar Pheallaidh.

Disathairne 10m - 12f

Là na Sàbaid 10m - 12f

Cosgais: An-asgaidh

Adult Fèis

Ages 18+

We have a few things to try!

Music - You don’t need to be able to read music and you don’t need to have any previous knowledge of traditional music to enjoy our Adult Fèis. Fancy trying the whistle, guitar and percussion? Join in this informal 'come-and-try'workshops.

Saturday 10am - 12pm

Cookery Demonstration - Interested in finding out the gaelic word for ingredients, fascinated by traditional recipes, want to find out how to used foraged ingredients, Join Jacqui (Medical Herbalist) for this fun informal session in the Campus cookery school.

Saturday 10am - 12pm

Gaelic Chat - Informal Gaelic conversation circle or beginners lessons. Interested in learning Gaelic and more about the local Perthshire Gaelic, come along and try it.

Saturday 10am - 12pm

Cost: £5 per Session

(Ticket includes free entry to the Tutors Ceilidh on Saturday night)

Fèis Inbhich

Aois 18+

Tha beagan rudan againn airson fheuchainn!

Ceòl - Cha leig thu leas a bhith comasach air ceòl a leughadh agus chan fheum eòlas sam bith a bhith agad air ceòl traidiseanta gus tlachd a ghabhail anns an Fhèis Inbhich againn. A bheil thu airson fìdeag, giotàr agus na buillean-ciùil fheuchainn? Thigibh an sàs anns na bùthan neo-fhoirmeil seo.

Disathairne 10m - 12f

Taisbeanadh Còcaireachd - A bheil ùidh agad ann am facal Gàidhlig a lorg airson “ingredients,” no bheil thu air do ghlacadh le reasabaidhean traidiseanta? ‘S dòcha gu bheil thu airson faighinn a-mach ciamar as urrainn dhut stuth a lorg airson biadh a dhèanamh? Thigibh còmhla ri Jacqui (Luibh-eòlaiche Meidigeach) airson an seisean neo-fhoirmeil agus spòrsail seo ann an sgoil chòcaireachd na h-Àrainn.

Disathairne 10m - 12f

Còmhradh Gàidhlig - Cearcall còmhraidh neo-fhoirmeil Gàidhlig no leasanan tòiseachaidh. A bheil ùidh agad ann a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig agus barrachd mun Ghàidhlig ionadail ann an Siorrachd Pheairt? Thigibh ann agus feuchaibh!

Disathairne 10m - 12f

Cosgais: £5 gach Seisean

(Ma tha tiocaidean agad, gheibhear a-steach gu Cèilidh an Luchd-teagaisg air oidhche Shathairne an-asgaidh)

Guitars_at_Fèis_Ìle.jpg